نرم افزار موبایل الماس

نرم افزار موبایل الماس بر اساس سیستم جامع دانشگاهی الماس طراحی و تولید شده و هم اکنون دانشگاه هایی که از سیستم جامع دانشگاهی الماس استفاده می کنند می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.
نسخه آزمایشی این برنامه را می توانید از اینجا دریافت کنید و یا بر روی شکل زیر کلیک کنید.